Rights and Resources Initiative (RRI)

Световната неправителствена организация РПИ е сформирана от група партньори, които работят в специфични области на обществото и различни региони. Партньорите се ангажират с групи от сътрудници, които подкрепят и участват по целия свят в RRI дейности. РПИ е стратегическа коалиция, която извън рамките излиза на традиционен подбор международни участници за развитие, включва широк спектър организации, всяка от които осигурява по-голямата верига участници, нужни за предварителна работа по дадена промяна.

Мисията на РПИ е местните общности и коренното население да подпомага в борбите им срещу бедността, насърчавайки глобални действия и ангажираност към политиката, правни и пазарни реформи, които техните права да осигурят и да имат контрол, да се възползват от природните земи ресурси особено, и гори.

В инициативите за права и ресурси се подкрепят общности, правителствата, международните институции и спонсори да обединят усилията си за постигане в две глобални цели на напредък:

  • За намаляване на бедността драстично в гористите райони на света.
  • За увеличаване площта на горите значително, в рамките на местна собственост и администрация, сигурни права за съхраняването и използването им, търговски продукти и услуги.

Rights and Resources Initiative (RRI) работи за намаляване в горски територии броя на хората на наполовина, защото живеят в крайна бедност. Насърчава правителствата да правят реформи и да предоставят развойна дейност, за да се справи в горските райони с бедността.

Rights and Resources Initiative (RRI) има повече от 140 партньори организации в сътрудничество, които са ангажирани пряко в политически и поземлените реформи в 20 страни в Африка, Азия и Латинска Америка. Заедно работят, за да се насърчава още по-голяма глобална ангажираност срещу лошо стопанисване.

Управление на Инициативата за права и ресурси се осъществява от Съвет на директорите, който три пъти в годината се среща. Като част от управлението и координацията на РПИ, има независим наблюдател, който да осъществява на програмата РПИ независима годишна оценка. Той е отговорен за наблюдението на всички дейности на RRI и предоставяне в стратегически подход препоръки за корекции.